Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu System e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.pruszczgdanski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego System e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Deklaracja zaktualizowana w oparciu o samoocenę podmiotu publicznego dokonaną dnia 2024-03-29.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Jasiak, sjasiak@pruszczgdanski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 692 94 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis ogólny budynku Budynek składa się z dwóch brył stykających się ze sobą za pomocą przeszklonego łącznika. Każda z brył posiada swoją klatkę schodową wraz z windą dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia higieniczno - sanitarne, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie archiwum gminnego, sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne. Pod względem funkcjonalnym budynek dzielimy na:

 • cześć konferencyjną - sala konferencyjna połączona z zapleczem socjalno - sanitarnym, sala konferencyjna przedzielona jest w połowie ścianką składaną dźwiękochłonną akustyczną zbudowane z ramy stalowo - aluminiowej.
 • archiwum gminne
 • cześć administracyjna - wszystkie referaty urzędu wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym
 • zaplecze sanitarne dla interesantów
 • strefa poczekalni i informacji - hol główny
 • wójt gminy z zastępcą oraz sekretariatem.

W strefie wejściowej znajduje się informacja wraz z biurem podawczym, sala obsługi, kasa, toalety ogólnodostępne. Posadzki:

 • hol, klatka schodowa, korytarze - gres,
 • toalety - gres,
 • sala konferencyjna, sala narad - gres,
 • pomieszczenia techniczne, pomocnicze, socjalne, służbowe, rowerowe
  • pom. 27A - PCV,
  • reszta pomieszczeń - gres
 • pomieszczenia biurowe:
  • pok. 13 - gres
  • pomieszczenia gabinetu wójta (pok. nr 206) oraz zastępcy (pok. nr 208) oraz pomieszczenia biurowe na II piętrze nr 204, 205, 205A, 207, 209, 210, 211 wykładzina podłogowa,
  • pozostałe pomieszczenia - PCV
 • archiwum gminne - gres
 • serwerownia - gres

Ułatwienia dostępu: