Przejdź do treści

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako "RODO") oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Kot jest administratorem danych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:

Jak można się skontaktować i uzyskać więcej informacji?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Katarzynę Kawczyńską oraz zastępcę inspektora ochrony danych - Wojciecha Piaseckiego.
Można skontaktować się z nimi:

 • listownie – ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
 • e-mailem – iod@pruszczgdanski.pl

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby obsługi zapytań i udzielania odpowiedzi.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Logując się na Portalu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na potrzeby obsługi działań, na które Pani/Pan wyraził zgodę na Portalu (przy każdej zgodzie opisany jest cel przetwarzania w momencie jej wyrażania. Zgodę można cofnąć w każdym czasie).
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na potrzeby realizacji umowy i obsługi procesów z nią związanych jeżeli zostaje zawarta umowa.
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zależności od sprawy, którą chce Pani/Pan załatwić;
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – na potrzeby realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej m.in. na podstawie: Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych lub Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • warunkiem zawarcia umowy, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy zarówno w okresie w jakim posiada Pani/Pan konto na Portalu jak i mamy prawo przechowywać historię Pani/Pana konta na Portalu przez okres czasu wymagany przepisami prawa dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych do czasu przedawnienia roszczeń.

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych?

Informujemy, że jako administrator mamy dostęp do Pani/Pana danych oraz w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powierzyliśmy firmie e-instytucja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kanarkowej 15 (02-818 Warszawa) obsługę informatyczną portalu. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć także inne podmioty z nami współpracujące wyłącznie na potrzeby realizacji wykonywania zadań przez nas zleconych.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ),
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. Aby cofnąć zgodę należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych: iod@pruszczgdanski.pl.

Ułatwienia dostępu: